Algemene verkoopsvoorwaarden

Wat je moet weten over offertes, opdrachten en leveringen.
De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op offertes, opdrachten en leveringen van hetzij Technopolis NV of F.T.I vzw.
Technopolis buiten

Technopolis NV

Ondernemingsnummer Technopolis NV

0461.430.087

Bankrekeningnummer Technopolis NV

BE1523007207 2030

 1. Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Technopolis zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Technopolis niet bindend, tenzij Technopolis zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.
 2. Alle offertes vanwege Technopolis zijn volledig vrijblijvend.
 3. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Technopolis tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
 4. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover Technopolis geen rechten worden ontleend tenzij deze door Technopolis schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien de koper een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % op het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke. Indien het echter bestellingen betreft die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deelname aan een door Technopolis georganiseerd evenement, gelden de annulatievoorwaarden zoals gestipuleerd in het reglement van het betrokken evenement. Een exemplaar van dit reglement wordt op eenvoudige aanvraag overgemaakt en ligt ter inzage op de maatschappelijke zetel van Technopolis.
 6. Elke klacht of protest van welke aard ook dient geformuleerd na ontvangstname van de afgeleverde factuur. De klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen vanaf ontvangstname van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk.
 7. Alle facturen van Technopolis zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Technopolis te Mechelen. Het voorschot betaald door de koper zal, ingeval van annulatie van de overeenkomst, verworven blijven door Technopolis en dit ten titel van schadevergoeding, onverminderd de schadevergoeding bedoeld onder art. 5.
 8. Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar.
 9. Bovenop de administratieve kosten van 15€, resulteert de niet-betaling van een factuur van rechtswege in de betaling van een nalatigheidsintrest ten belope van de wettelijke intrestvoet en berekend op alle onbetaalde vervallen bedragen.
 10. Alle voorwaarden wat betreft ticketverkoop en online ticketverkoop kunnen geraadpleegd worden onder juridisch’.
 11. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tenzij Technopolis er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper, of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of exploitatiezetel heeft.

Flanders Technology International vzw

Ondernemingsnummer F.T.I vzw

0434.183.579

Bankrekeningnummer F.T.I vzw

BE4200118661 6154

 1. Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij F.T.I zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor F.T.I niet bindend, tenzij F.T.I zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.
 2. Alle offertes vanwege F.T.I zijn volledig vrijblijvend.
 3. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor F.T.I tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
 4. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover F.T.I geen rechten worden ontleend tenzij deze door F.T.I schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien de koper een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % op het totaal bedrag van de bestelling, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke.
 6. Elke klacht of protest van welke aard ook dient geformuleerd na ontvangstname van de afgeleverde factuur. De klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen vanaf ontvangstname der factuur. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk.
 7. Alle facturen van F.T.I zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van F.T.I te Mechelen. Het voorschot betaald door de koper zal, ingeval van annulatie van de overeenkomst, verworven blijven door F.T.I en dit ten titel van schadevergoeding, onverminderd de schadevergoeding bedoeld onder art. 5.
 8. Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar.
 9. Bovenop de administratieve kosten van € 15, resulteert de niet-betaling van een factuur van rechtswege in de betaling van een nalatigheidsintrest ten belope van de wettelijke intrestvoet en berekend op alle onbetaalde vervallen bedragen.
 10. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tenzij F.T.I er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper, of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of exploitatiezetel heeft.